Handelsbetingelser

GENERELLE OPLSYNINGER
Astro Energi ApS (herefter benævnt ”Leverandøren”)
Amaliegade 6, 2. tv, 1256 København K
CVR-nr.: 43779664
E-mail: Astro@astroenergi.dk
Telefonnummer: +45 31399309

 

 1. BETINGELSER

  1.1  Ved at benytte Leverandøren, accepterer du ligeledes nærværende betingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”). Betingelserne fastsætter vilkårene for Leverandørens salg og levering af enhver ydelse/ produkt (herefter benævnt ”Ydelse(n)” eller ”Produkt(er)”) fra Leverandøren, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Betingelserne er gældende for levering af Ydelse(n) eller Produkt(er) til private (herefter benævnt ”Kunden”).

  1.2  Betingelserne er gældende, uanset om bestillingen er indgået via internettet, e-shop, e-mail, telefon eller på anden vis.

  1.3  Såfremt Kunden fremsætter specifikke krav til Ydelsen, som anført i ordreafgivelsen, er dette ikke bindende for Leverandøren, medmindre Leverandøren skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene

 2. TILBUD/AFTALEINDGÅELSE

  2.1.  Kundens ordreafgivelse til Leverandøren, skal ikke anses som en bindende aftale imellem Kunden og Leverandøren.

  2.2.  Parternes endelige aftale (herefter benævnt ”Aftalen”), anses for indgået, når Leverandøren har afgivet skriftlig accept, i form af ordrebekræftelse, som fremsendes af Leverandøren, til Kunden.

  2.3.  Kunden accepterer ved nærværende Betingelser, at Produktets udformning/ design kan afvige fra det visuelle, som fremgår på Leverandørens hjemmeside/ tilsendte design/ projektering/ tilbud, uden at dette medfører at Kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Leverandøren., uden at dette medfører at Kunden kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Leverandøren.

  2.4.  Som Kunde, sender du oplysninger til Leverandøren, hvori Kunden oplyser om hvilke behov der ønskes opfyldt. Herefter sender Leverandøren et tilbud til Kunden, med forbehold for mulighed for fremskaffelse af det pågældende Produkt. Leverandøren er således berettiget til at tilbagekalde det fremsatte tilbud, uanset om tilbuddet måtte være antaget eller ej, uden af Kunden er berettiget til at rejse et krav, af nogen art over for Leverandøren, idet der ikke er indgået nogen Aftale parterne imellem.

  2.5.  Såfremt Leverandørens ordrebekræftelse, som fremsendt til Kunden, ikke stemmer overens med Kundens bestilling, skal Kunden reklamere uden unødigt ophold og senest fem (5) dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelsen anses for modtaget, når Kunden har modtaget ordrebekræftelsen i sin e-mail indbakke.

 3. TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNING, MONTERING, INSTALLATION MV.

  3.1.  Produktinformation, illustrationer og oplysninger om tekniske data mv., er kun vejledende, idet de ikke er udarbejdet af Leverandøren. Leverandørens oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt parterne imellem.

  3.2.  Leverandøren har intet ansvar for, at Ydelsen eller Produktet kan fungere i Kundens eksisterende og/eller påtænkte driftsmiljø og ansvaret påhviler alene Kunden.

  3.3.  Leverandøren opfordrer Kunden til at afklare, hvorvidt tagkonstruktion, tagbelægning mv., er egnet til montering af det bestilte Produkt og/ eller anlæg, ligesom at det påhviler Kunden at afklare, hvorvidt det strider mod offentlige eller privatretlige servitutter, lokalplaner, byggelovningen eller lignede, hvorfor Leverandøren er uden nogen former for ansvar. Leverandøren opfordrer Kunden til at søge byggeteknisk eller juridisk rådgivning herom, inden der indgås Aftale med Leverandøren.

  3.4.  Det er Kundens eget ansvar at sikre, at Kunden har de fornødne tilladelser til at installere, montere, tilslutte og anvende Produkterne, ligesom det er Kundens eget ansvar at sikre sig, at Produkterne kan nettilsluttes på Kundens påtænkte anvendelsessted. Kunden opfordres til at tage kontakt til sit netselskab forud for bestilling af Produkter hos Leverandøren.

  3.5.  Leverandøren er på intet tidspunkt ansvarlig for Kundens montering af produkterne, ligesom at Leverandøren på intet tidspunkt er ansvarlig for, om Produktet er egnet til opfyldelse af Kundens behov, herunder men ikke begrænset til: energimæssigt, økonomisk eller andet. Når Produktet er leveret til Kundens adresse, er risikoen herved overgået til Kunden.

  3.6.  Leverandøren kan henvise/ anbefale en montør til Kunden, hvis dette ønskes af Kunden, til brug for montering og installation af Produktet. Der påhviler dog intet ansvar for Leverandøren i dette henseende, da det alene vil være en aftale mellem Kunden og den pågældende montør, ligesom Leverandøren ikke er bundet af nogen former rådgivning eller lignende.

  3.7. Det er Kundens eget ansvar at lade sig rådføre med eks. en rådgivende ingeniør, for de gældende vindzoner mm. og for den aktuelle placering af anlægget.

 4. LEVERING OG LEVERINGSTIDER

  4.1.  Leverandøren tager forbehold for udsolgte Produkter, på grund af restordre hos Leverandøren eller dennes kontraktparter, hvorfor Leverandøren forbeholder sig retten til at annullere ordren uden omkostninger for Leverandøren. I sådanne tilfælde, er Leverandøren på ingen måde, uanset graden af uagtsomhed, ansvarlig for Kundens driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill, indirekte tab eller anden form for økonomiske tab.

  4.2.  Leveringen anses for sket, når Produktet er overgået til Kunden eller Kundens repræsentant, medmindre Kunden indgår aftale om levering med en fragtfører, som ikke er udbudt af Leverandøren. I så fald, så vil leveringen anses for sket, når Produktet er overgået til en af Kundens valgte fragtfører.

  4.3.  Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Leverandøren leveringstidspunktet. Kunden er dog bekendt med, at det af Leverandørens oplyste leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen er estimat/ skøn og ikke et udtryk for det præcise leveringstidspunkt, hvorfor Kunden ikke kan rejse krav af nogen art over for Leverandøren, såfremt leveringstidspunktet ikke overholdes af Leverandøren.

  4.4.  Hvis Kunden har bestilt flere Produkter hos Leverandøren, så kan Leverandøren splitte ordren op i flere leveringer, hvorfor leveringstidspunkterne også kan afviges.

  4.5.  Omkostninger til levering af Produktet til Kunden, afholdes af Kunden. Leveringsomkostningerne vil afhænge af produkttype, antallet af Produkter, leveringsadresse mv. og omkostningerne vil fremgå af ordrebekræftelsen.

  4.6.  Leverandøren forbeholder sig retten til at afbryde en hver form for levering, hvis der ikke er en myndig person, til at modtage Produktet på leveringstidspunktet, idet kun en myndig person (minimum 18 år), kan kvittere for modtagelsen af Produktet. Ved forgæves levering, forbeholder Leverandøren sig retten til at opkræve omkostninger til genlevering.

  4.7.  Såfremt Kunden er forhindret i at modtage eller nægter at modtage det aftalte Produkt, anses leveringen og risikoen for overgået til Kunden på det aftalte Leveringstidspunkt. Samtlige omkostninger forbundet hermed, afholdes af Kunden.

  4.8.  Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, som følge af omlevering eller afhjælpning.

 5. FORTRYDELSESRET OG RETURNERING

  5.1.  Kunden har 14 dages fortrydelsesret, ved køb foretaget online. Der gælder ingen fortrydelsesret, ved køb/ ordre foretaget i Leverandørens fysiske butikker.

  5.2.  Kunden, som ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, hæfter for den pågældende forringelse af produktets værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der måtte være angivet i de medfølgende vejledninger.

  5.3.  Ved returnering, afholder Kunden udgifterne hertil og den pågældende bærer risikoen for Produktet fra leveringstidspunktet og indtil den er returneret til Leverandørens adresse, uanset hvilket produkt, som der skal returneres til Leverandøren.

 6. PRISER

  6.1. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Alle udgifter til Produktet, herunder til fragt, vil fremgå ved af ordrebekræftelsen.

 7. BETALING OG FINANSIERING

  7.1.  Købesummen opkræves af Kunden, når Produktet sendes.

  7.2.  Leverandøren sender faktura til Kunden når der er aftalt levering og montage.

  7.3.  Kunden kan aldrig foretage modregning i købesummen, ligesom at Kunden ikke på noget tidspunkt kan foretage tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller i andre henseender.

  7.4.  Kunden har mulighed for at få finansieret købet gennem Resurs Bank, som Leverandøren har indgået finansieringsaftale med. Leverandøren vil således afregne hele beløbet, herunder anlægget og monteringen, men fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med monteringen, da dette foretages af en tredjepart. Kunden er derfor indforstået med, at tredjeparten som kan forestå monteringen, oplyses ved ordrebekræftelsen og enhver reklamation er Leverandøren uvedkommende.

 8. REKLAMATION, FEJL OG MANGLER

  8.1.  Kunden opfordres til følgende og uden unødigt ophold: 1) at undersøge om det leverede svarer til det bestilte Produkt, som fremgår af ordrebekræftelsen, 2) undersøge om Produktet er blevet beskadiget under transporten, og 3) undersøge om der er fejl/ mangler ved Produktet.

  8.2.  Hvis der foreligger en mangel ved Produktet, skal Kunden orientere Leverandøren hurtigst mulig og uden unødigt ophold. Reklamationen over manglen, skal være udførlig beskrevet, dokumenteret ved billeder og Kunden skal altid fremsende sin reklamation ved skriftlig henvendelse til Leverandøren, ved den af Leverandørens til enhver tid anviste mail, som fremgår på Leverandørens hjemmeside.

 9. ANSVARSBEGRÆNSNING

  9.1. Leverandøren hæfter ikke, uanset på hvilket grundlag som Kunden måtte rejse et krav på og dette uanset graden af uagtsomhed, herunder for følgeskader eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til: driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill, eller anden form for økonomisk tab, som Kunden måtte blive påført.

 10. PRODUKTANSVAR

  10.1Leverandøren er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Leverandøren ansvar for sådanne skader, og Leverandøren ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

  10.2  Leverandørens ansvar for produktskader er begrænset til maksimum kr. 5.000.

  10.3  I de tilfælde hvor Leverandøren er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Kunden, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang Leverandøren måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Kunden forpligtet til, at holde Leverandøren skadesløs for det ansvar Leverandøren måtte blive pålagt.

  10.4 Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod Leverandøren fra tredjemand i anledning af produkter leveret af Leverandøren via Kunden til tredjemand.

 1. FORCE MAJEURE

  11.1  Ingen af parterne er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelse, såfremt det skyldes force majeure begivenheder.

  11.2  Force majeure foreligger, hvis en part er forhindret i at opfylde Aftalen som følge af: pandemier, omfattende virus, krig, borgerkrig, terror, brand, afbrydelse af almindelig samfundsfærdsel, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, arbejdskonflikter eller lignende, som ikke kunne eller burde have været forudset af parterne for tidspunktet for indgåelsen af Aftalen. Såfremt force majeure varer i mere end 60 dage, er Kunden og Leverandøren berettiget til at annullere Aftalen, uden at parterne er berettiget til at rejse noget krav af nogen art over for den anden part.

 2. DATABEHANDLING

  12.1. Der henvises til Leverandørens persondatapolitik, som kan læses her https://astroenergi.dk/pages/persondatapolitik.

 3. LOVVALG OG VÆRNETING

  13.1 Enhver problemstilling, der måtte være mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed og som måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret og skal indbringes for de danske domstole, med Københavns Byret, som værneting i første instans.

 4. ÆNDRINGER

  14.1 Leverandøren forbeholder sig retten til, at der til enhver tid og uden varsel kan foretages ændringer i Betingelserne. Ved Kundens fortsatte brug af hos Leverandøren, er at betragte som en accept af de ændrede Betingelser.

  14.2 Betingelsernes seneste tidspunkt for opdatering, fremgår på Leverandørens hjemmeside.